దైవాలరావూరు :: స్వాగతం సుస్వాగతం

దైవాలరావూరు


ఉన్నత పాఠశాల ప్రారంబోత్సవం
ఉన్నత పాఠశాల ప్రారంబోత్సవం
మన ఊరి ఉన్నత పాఠశాల విద్యార్దులు ఒంగోలు లు లో కొన్ని ప్రదర్శనలు ఇచ్చారు. వాటి తాలూకు చాయాచిత్రాలు మరియు కదిలే చిత్రాల సముదాయం ఇక్కడ ఇవ్వబడ్డవి